Corona leder till säkrare tågresor i Indien

"Inget ont som inte har något gott med sig" är ett vanligt talespråk och det gäller tydligen även för en global katastrof som covid-19. Den inställda tågtrafiken i Indien har nämligen lett till att den indiska järnvägen kunnat rusta upp och uppgradera mycket mer än det normala.

200 kritiska indiska järnvägsunderhållsprojekt genomförda

Vad gör man när järnvägen i princip står stilla månader i sträck? Jo, man tar tag i de projekt som kräver att trafiken står stilla under längre perioder. Nu har man tagit tag i över 200 sådana projekt vilket direkt ska leda till en säkrare trafik för såväl personer som gods. Bland projekten återfinns såväl rälsarbeten som broar och bangårdar – många av dessa projekt har varit mycket försenade.

Snabbare indisk tågtrafik

Det är inte bara säkerheten som kunnat höjas på den indiska järnvägen utan man har även byggt bort många av de flaskhalsar som tidigare gjort trafiken bitvis olidligt långsam. Bland de över 200 nu slutförda projekten återfinner vi:

  • 82 ombyggnationer eller andra åtgärder av järnvägsbroar
  • 48 järnvägsundergångar för gång- och motortrafik istället för plankorsningar
  • 16 nya eller förstärkta fotbroar över järnväg
  • Dekonstruktion av 14 gamla osäkra fotbroar
  • 7 nya vägar över järnvägen för att förhindra korsande trafik
  • 5 bangårdsombyggnationer
  • 2 byggnationer av dubbelräls med elektrifiering
  • 26 övriga projekt

Solkraftsdrivna tåg i Indien

Ett av de ur miljösynpunkt intressanta projekten som gått vidare under corona-nedstängningen är ett innovativt projekt där solfarmar vid sidan av rälsen genererar 1,7 MW som direkt matas ut till de överhängande 25kV-kablarna som matar de elektrifierade tågen. Solfarmarna ligger på redan oanvänt land som redan ägs av järnvägen i Bina.

Vem hade kunnat tro att ett virus kunde leda till säkrare tågresor?

Läs mer

Läs hela pressmeddelandet här! 

Läs om tågresor i Indien här!