3000-1500 f kr - Induskulturen / Harappakulturen

3000-1500 f kr -  Induskulturen / Harappakulturen

Induskulturen, även kallad Harappakulturen, var en av de tidigaste högkulturerna i världen. Den uppstod omkring 3000 f.Kr. och blomstrade fram till 1500 f.Kr. längs Indusflodens dalgång i nuvarande Pakistan och nordvästra Indien. Det var den första större kulturen i Indien, vars städer (Harappa, Mohenjo-Daro och Chanhu-Daro) var konstruerade efter en mycket avancerad stadsplanering med rätvinkliga gator, avloppssystem och badhus.

Eget skriftspråk med över 400 symboler

Induskulturen hade också ett eget skriftspråk som bestod av över 400 olika symboler som graverades på sigill, keramik och metallföremål. Skriften har ännu inte lyckats tydas, trots många försök, och därför vet man inte vilket språk eller vilket folkslag som använde den. Vissa forskare menar nu att indusfolket var dravider, det vill säga ett folk som talade ett språk som hör till den dravidiska språkfamiljen. Denna teori bygger på att det finns vissa likheter mellan indusskriften och de äldsta formerna av dravidiska språk som tamilska och kannada. (läs mer om Indiens språk här!)

Induskulturens religion ett mysterium

Induskulturens religion är också ett mysterium, eftersom det finns få skriftliga källor eller monumentala tempel som kan ge ledtrådar om deras trosföreställningar. Det verkar dock som om Indusfolket dyrkade flera gudar och gudinnor, bland annat en modergudinna som representerade fruktbarhet och livskraft, och en manlig gud med tre ansikten som kan ha varit en föregångare till Shiva eller Vishnu, en av de viktigaste gudarna i senare hinduism. Andra möjliga gudomligheter var ett väsen med horn som kan ha varit en naturgud eller en hjort-gud, en elefant-gud som kan ha varit en tidig form av Ganesha, och ett trädgudomligt par som kan ha symboliserat livets träd. Indusfolket använde sig också av djur- och människofigurer i terrakotta, elfenben och brons som kan ha haft religiös betydelse eller använts som leksaker eller prydnader.

Induskulturens oklara samhällsordning

Induskulturens samhällsordning är inte heller helt klarlagd, men det verkar som om det fanns en viss grad av social stratifiering baserad på yrke, rikedom eller kast. Det finns dock inga tydliga bevis för att det fanns någon centraliserad statsmakt eller någon härskande klass som dominerade över de andra. Det är möjligt att samhället styrdes av ett prästerskap eller ett råd av äldste som bestämde lagar och förordningar.  

Induskulturen var en högt utvecklad civilisation

Induskulturen var en högt utvecklad civilisation som hade kontakt med andra kulturer i regionen, såsom Mesopotamien, Persien och Afghanistan. De bedrev handel med varor som bomullstyg, keramik, pärlor, elfenben och metaller. De hade också kunskap om matematik, astronomi, medicin och metallurgi.  

Induskulturens undergång

Induskulturen gick under omkring 1900 - 1500 f.Kr., troligen på grund av en kombination av faktorer såsom klimatförändringar, flodförflyttningar, jorderosion, överbefolkning och invasioner från andra folk. Många av deras städer övergavs eller förföll, och deras skriftspråk och religion försvann gradvis. Det är dock möjligt att vissa av deras traditioner och idéer överlevde och påverkade senare kulturer i Indien, såsom vedisk kultur och hinduism.