Svenska företag i Indien - en studie i interkulturell kommunikation

Örebro Universitet
B-uppsats (5p), VT-03
Media och kommunikationsvetenskapligt program med internationell inriktning
Handledare:
Sara Dalfelt
Författare:
Henric Carlsson
Frida Jonsson

Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att inom ramen för ämnet interkulturell kommunikation utröna vilka kommunikationsproblem som kan uppstå när svenska företag gör affärer med indiska företag, i Indien. Vi har intervjuat fem personer som alla har stor erfarenhet av möten med indier. Samtliga intervjupersoner har stött på problem som kan härledas till kulturella skillnader, men inga av dessa problem har varit oövervinnerliga. När väl de kulturella färdigheterna har lärts in så har de svensk-indiska relationerna varit mycket givande.

Ett stort kommunikationshinder uppstår redan innan det svenska företagets representant kommer till Indien. Indierna svarar inte gärna på brev eller e-post från någon de inte har träffat, och det kan vara mycket svårt att få till stånd ett möte med en indier som man inte har träffat personligen. Väl på plats är det tiden som skapar de största irritationerna hos svensken, då han/hon har en helt annan syn på tid än vad en indier har. Den punktliga svensken kan lätt bli frustrerad när han upptäcker att indierna inte ofta håller tiden, och möten förskjuts ofta. Ett annat stort irritationsmoment kan för svensken vara indiernas förmåga att pruta och förhandla in i det sista. Det är därför mycket viktigt att ha gott om tid och tålamod för att kunna stå emot indiernas krav.

Vi har kommit fram till att det är viktigt att införskaffa sig kunskap om Indien och indiernas sätt att vara, för att öka det kommunikativa medvetandet och därmed minska risken för missförstånd. Det är också viktigt att släppa föreställningar om att ”vårt sätt” är bättre, och vara öppen för nya kulturella intryck.