Hinduismen

Hinduismen

Den största religionen är hinduism med drygt 80% anhängare och räknas härstamma från 1000-talet f. Kr då de första Vediska skrifterna skrevs. Religionen kan dock ses som mycket äldre än det och vissa menar att religionen började utvecklas många tusen år före det.

Hinduismen är en av de äldsta religionerna i världen och dess historia sträcker sig över tusentals år. 

Ingen grundare och ingen central organisation

Det finns ingen enskild grundare av hinduismen eller en specifik tidpunkt för dess uppkomst. Istället utvecklades den successivt genom en kombination av olika traditioner, trosuppfattningar och filosofier i Indien.

Mångfald av gudar

En av de mest utmärkande dragen i hinduismen är dess mångfald av gudar och gudinnor. Det finns bokstavligen tusentals gudar och gudinnor inom hinduismen, var och en med sin egen symbolik, mytologi och betydelse. De mest kända och dyrkade gudarna inkluderar:

 • Brahma: Skaparguden som är ansvarig för att skapa världen och allt liv.
 • Vishnu: Bevarandeguden som ansvarar för att upprätthålla balansen och rättvisan i universum. Han anses ha inkarnerat sig på jorden nio gånger som avatarer, exempelvis som Rama och Krishna.
 • Shiva: Förstörelseguden som är ansvarig för att upplösa universum och göra det möjligt för nytt liv att uppstå. Han anses också vara en beskyddare av yogis och asketer.
 • Devi: Gudinnan som representerar den feminina energin i universum. Hon anses ha många olika manifestationer och namn, till exempel Kali, Durga och Lakshmi.
 • Ganesha: Guden med elefanthuvud som representerar intelligens och kunskap. Han anses också vara en beskyddare av resenärer och handelsmän.
 • Hanuman: Guden med apahuvud som anses vara en trogen följeslagare till Rama och en symbol för hängivenhet och styrka.

Ritualer och festivaler inom hinduismen

En annan viktig aspekt av hinduismen är dess många ritualer och festivaler. Hinduismen har ett rikt kulturellt arv och har bidragit till många traditioner, inklusive dans, musik, matlagning, textilier och mycket mer. Många av dessa traditioner har sitt ursprung i religiösa ritualer och ceremonier, och är fortfarande en viktig del av det indiska samhället idag.

Hindutempel
Ett ca 1000 år gammalt tempel i Khajuraho

Några av de mest kända festivalerna inom hinduismen inkluderar Diwali (Ljusfestivalen), Holi (färgfestivalen) och Navratri (niodagarsfestivalen tillägnad gudinnan Durga). Under dessa festivaler utförs ofta religiösa ritualer och ceremonier, såsom offergåvor, dans och sång, och människor besöker ofta tempel och heliga platser.

Läs om Indiens olika festivaler här!

Hinduismens roll i det indiska samhället

Hinduismen har också haft en betydande inverkan på det indiska samhället i stort. Religionen har bidragit till många av de sociala, kulturella och filosofiska idéerna som är viktiga inom indisk kultur. Hinduismen har också varit en kraftfull politisk kraft i Indien, både under kolonialtiden och efter självständigheten 1947. Politiska partier med en hinduisk ideologi har haft en betydande närvaro i indisk politik och hinduismen har ibland använts som en rörelse för att främja politiska agendor.

Hinduismens historiska utveckling

Historiskt sett har hinduismen utvecklats genom en kombination av olika traditioner och trosuppfattningar. Under den vediska perioden (ca 1500-500 f.Kr.) var hinduismen mer inriktad på offergåvor och ritualer, medan den senare perioden av hinduismen (efter 500 f.Kr.) kännetecknas av en ökad fokus på filosofi, meditation och andlig praxis.

Hinduismens utveckling under medeltiden

Under medeltiden fortsatte hinduismen att utvecklas och flera nya rörelser uppstod. En av de viktigaste var bhakti-rörelsen, som betonade hängivenhet till en personlig gud och avvisade de traditionella kastsystemen. Bhakti-rörelsen var populär bland både hög- och lågkaster och ledde till utvecklingen av nya litterära verk som riktade sig till en bredare publik.

Under denna tid uppstod också nya filosofiska system, inklusive Vedanta, som betonade att allt är en del av en kosmisk själ eller ande, och att själen är evig och oändlig. Advaita Vedanta, en gren av Vedanta-filosofin, betonade att det endast finns en evig själ som sammanbinder alla varelser.

Utländska influenser

Hinduismen fortsatte också att influeras av utländska kulturer under medeltiden, särskilt av islamisk kultur när muslimska erövrare kom till Indien. Denna influens ledde till att flera nya hinduiska rörelser uppstod, inklusive Sikhism, en religion som kombinerar både hinduiska och muslimska element.

Trots dessa förändringar fortsatte hinduismen att vara en central del av det indiska samhället och dess kultur och traditioner under medeltiden.

Modernare tiders påverkan av hinduismen

Under 1900-talet har hinduismen genomgått en förändring där nationalistiska rörelser och politiska partier har använt hinduismen som en symbol för att skapa en indisk identitet och motivera politiskt agerande. Detta har lett till en ökad betoning på hinduismens exklusivitet och en högre grad av fundamentalism inom vissa delar av religionen.

Ingen bibel utan ett flertal olika religiösa och historiska skrifter

Hinduismen saknar en gemensam "bibel". Istället har religionen en mängd olika heliga skrifter som innehåller både religiösa och filosofiska texter. Här är en kort översikt över några av de mest kända hinduiska skrifterna:

 • Vedaböckerna: Vedaskrifterna är bland de äldsta och mest heliga texterna inom hinduismen. De består av fyra huvudsakliga samlingar av hymner, böner, ritualer och filosofiska texter. Vedas sägs ha uppenbarats för vise män och offerpräster, och har förts vidare muntligt från generation till generation i flera tusen år.
 • Upanishaderna: Upanishaderna är en del av Vedaskrifterna och innehåller filosofiska diskussioner om den universella själen och den mänskliga själen, karma, reinkarnation och den gudomliga verkligheten. Upanishaderna sägs vara en fortsättning på Vedaskrifterna och innehåller en djupare förståelse av hinduismens läror.
 • Bhagavad Gita: Bhagavad Gita är en del av det stora indiska eposet Mahabharata och är en dialog mellan prinsen Arjuna och hans vagnskusk, som visar sig vara den gudomliga inkarnationen Krishna. Texten handlar om kampen mellan det goda och det onda, självet och självet, och betonar vikten av att utföra sina plikter utan att vara fäst vid resultaten.
 • Ramayana: Ramayana är ett annat stort indiskt epos och handlar om prins Rama och hans kamp för att återvinna sin fru Sita, som har blivit kidnappad av demonkungen Ravana. Texten betonar de moraliska värdena som rättvisa, ärlighet, respekt för föräldrar och lärare, och lojalitet till ens make eller maka.
 • Puranerna: Puranerna är en samling av mytologiska berättelser och legender som beskriver skapelsen, naturen, gudarna och gudinnorna, och de olika aspekterna av hinduisk kultur och tradition. Det finns 18 huvudpuraner som berättar historier om olika gudar och gudinnor, liksom människor och djur som har varit viktiga i hinduisk mytologi.

Dessa skrifter är mycket viktiga för hinduer och utgör en grund för deras trosuppfattningar och etiska principer. De används också som en källa till andlig inspiration och som en guide för att uppnå andlig utveckling och frigörelse från cykeln av återfödelse.

Hinduismen sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis har hinduismen en mycket viktig plats i det indiska samhället och har varit en grundläggande del av Indiens kultur och traditioner i tusentals år. Religionen har utvecklats över tiden och omfattar en mängd olika filosofiska system, gudar och ritualer. Hinduer har en djup respekt för naturen och tror på att allt i universum är sammanlänkat. Trots en ökad betoning på hinduismens exklusivitet och fundamentalism i modern tid, fortsätter många hinduer att se sin religion som en källa till fred och harmoni.

Läs mer

Läs även vår artikel om hinduistiskt gudstjänstliv som vi fått av Fredrik Noge, Instutionen för afro-asiatiska språk, Uppsala Universitet.
Brita Ahlenius ligger bakom uppsatsen Hinduisk religiös utövning i vardagen: En studie av brahminska kvinnors puja i Benares och ger en djup inblick i hinduismen.