Islam

Ungefär 12% av Indiens befolkning är muslimer och utgör därmed den största minoriteten. Islam är den yngsta och mest spridda av de asiatiska religionerna.

Moské
Inne i Jama Masjid i Ahmedabad

Religionen grundades av profeten Muhammed på 600-talet e.Kr. och är liksom kristendomen en monoteistisk religion, det vill säga att det bara finns en Gud och denne får inte avbildas. Islam kom till Indien med araberna på 700-talet och kulminerade i stormogulernas rike under 16- och 1700-talet. Profeten Muhammed är Allahs sändebud och han har nedtecknas Allahs visioner i Koranen, Islams heliga skrift.

En muslim har fem religiösa plikter; trosbekännelsen, bönen, fastan, allmosor till fattiga och pilgrimsfärden till Mecka. I och med att Islam inte tillåter gudavbildan och att hinduismen mer än tillåter det så har det bidragit till många konflikter mellan de troende, om vad som egentligen är rätt. Förbudet till trots har de gamla muslimerna lämnat ett stort konstnärligt arv efter sig; vackra arabesker och rik utsmyckning, många borgar, palats och gravmonument, tex. Taj Mahal (uttalas Tass Mahall) Den som vill konvertera till Islam behöver bara deklarera att "det finns ingen Gud utom Allah och Muhammed är hans profet".

Det finns två huvudgrupper inom Islam; 'sunniter' och 'shiiter'. Ett av muslimers mål är att minst en gång under livets gång besöka Mecka och vandra runt den heliga Kaban. Nu förtiden får man ta hjälp av fortskaffningsmedel med motor, både på land och i luft, men självklart ska man vandra också!

Fredagar är helgdag för muslimer och varje stad har en 'Jama Masjid' -fredagsmoské.