Indiens regering rapporterar om stora förbättringar i Ganges vattenkvalité

I en rapport från den den nya myndigheten Jal Shakti, som skapades av premiärminister Narendra Modi år 2019 för att rena floden Ganges, får vi nu oväntat goda nyheter. Sedan bara mellan 2014 och 2021 har nu vattenkvalitén ökat så pass mycket att bad nu rekommenderas i nästan hela Jamuna och Ganges. Myndighetens uppsatta krav för upplöst syre, fekala koliformer och biokemiskt syrebehov överskrids nu på stora sträckor. 

Namami Gange-programmet

Den indiska regeringen lanserade Namami Gange-programmet i juni 2014. Programmets budget sattes till 200 miljarder rupies för att uppnå två mål: Bekämpande av föroringar samt bevarande och föryngrande av Ganges och dess bifloder.Indiens regering bildade National Council for Rejuvenation, Protection and Management of river Ganga under miljö- och skyddslagen, 1986. Myndigheterna jobbar på såväl nationell nivå som på delstatlig och regionala distrikt. National Mission for Clean Ganga (NMCG) är en av de myndigheter som bildats i enlighet med bestämmelserna i miljölagen (1986) för just dessa ändamål.

Vad betyder Namami Gange-programmet?

Under Namami Gange-programmet har olika insatser för rengöring och föryngring av floden Ganga och dess bifloder utförts. Dessa insatser inkluderar arbeten som minskar flodens föroreningar i form av bland annat hushållsavlopp, industriellt avlopp, fast avfall och liknande. Dessutom ingår projekt i så kallad riverfront management, obehindrat och obegränsat minimiflöde, landsbygdssanitet, förhindra avskogning, bevarande av biologisk mångfald, offentligt deltagande etc. Totalt har 346 projekt införts till en kostnad av över 300 miljarder rupies. Av dessa 346 projekt är 158 slutförda.

Ganges och dess bifloder

Nationella riktlinjer för god vattenkvalitet

De indiska myndigheterna har satt upp riktlinjer för de tre olika parametrarna i kontrollen av flodens vattenkvalitet och dessa parametrar ska hjälpa till för att förstå vattenkvaliteten i ett vattensystem. Den nationella standarden för upplöst syre är 5 milligram per liter eller mer och visar om vattnet kan upprätthålla vattenlevande organismer. Standarden för det biokemiska syrebehovet är satt till 3 milligram per liter eller mindre och visar på att det finns mindre mängd bakterier och andra mikroorganismer i vattnet. När det kommer till Fekal koliform är den nationella standard mindre än 2500 koliformer i 100 ml vatten. Detta värde anger mängden avloppsvatten i flodens vattnet.

Floden Yamuna

Floden Yamuna har tillhört några av de mest förorenade floderna i hela Indien, detta mycket på grund av att floden flyter genom några av världens mest tätbefolkade områden i och kring Delhi. Yamuna är en av de stora och viktiga bifloderna till Ganges. För Yamunas rening och föryngrande satsade den indiska regeringen på 24 olika delprojekt till en kostnad av nära 44 miljarder rupies. En viktig del av projektet har varit att skapa en avloppsreningskapacitet på 1862 megaliter per dag med en ny avloppsinfrastruktur. Dessa projekt är uppdelade enligt följande:

  • Himachal Pradesh: 1 projekt
  • Haryana: 2  projekt
  • Delhi: 13 projekt
  • Uttar Pradesh: 8 projekt

Av dessa projekt har fem slutförts hittills. Två i Haryana, två i Delhi och ett projekt i Uttar Pradesh, så än så länge finns stort utrymme för förbättringar.

Floden Ganges

Under Namami Gange-programmet genomför Central Pollution Control Board (CPCB) vattenkvalitetsövervakning av floden Ganga i samarbete med State Pollution Control Boards (SPCB). Enligt CPCB-data för 2021 (januari till maj) visar indikatorer på att flodens hälsa har legat inom acceptabla gränser för anmälda primära badvattenkvalitetskriterier och tillfredsställande för att stödja flodens ekosystem över alla årstider. Dessa indikatorer har påvisats för nästan hela Ganges. De tre indikatorerna har förbättrats enligt följande:

  • Upplöst syre har förbättrats på 40 platser
  • Biokemiskt syrebehov på 41 platser 
  • Fekala Koliformer har förbättrats vid 21 platser

Kontinuerlig process

Rengöringen av Indiens floder är en kontinuerlig process det nya ministeriet ska fortsatt komplettera delstaternas ansträngningar för att kontrollera stigande föroreningsnivåer i floden Yamuna och Ganges genom ekonomiskt bistånd.

Läs mer

Läs vår artikel om floden Ganges och dess bifloder här!