Indiska järnvägen: Kvinnors säkerhet i fokus

Tjugotre miljoner passagerare reser dagligen med den indiska järnvägen. 20%, det vill säga cirka 4,6 miljoner av Indiens tågresenärer, är kvinnor. På senare tid har flera brott mot kvinnor skett på tåg och i andra lokaler i samband med järnvägen, om det stora problemet det har det indiska järnvägsministeriet skrivit om i ett pressmeddelande. Nu vill man göra en fokuserad insats över hela den indiska järnvägen för att gemensamt sträva efter kvinnliga passagerares säkerhet och för att mildra illdåd mot kvinnor som reser med tåg.

Ökat säkerhetstänkande inom den indiska järnvägen

Den indiska järnvägen jobbar hårt för att förbättra säkerheten för de resande indiska kvinnorna. Som vi skrivit om tidigare har de nya indiska tågvagnarna ökade säkerhetsfunktioner för just kvinnor, men arbetet stannar inte där. Riktlinjerna inkluderar en handlingsplan, förebyggande åtgärder, sensibilisering, övervakning av det identifierade utsatta området, meddelande för passagerare och särskilda åtgärder

En handlingsplan för säkrare resor för Indiens kvinnor

Enligt den indiska regeringen bör en handlingsplan klassificeras för ett såväl kortsiktigt som långsiktigt perspektiv. Korttidsplanen ska prioriteras och bör genomföras omedelbart utifrån de resurser som finns nu. Några av de idéer som bör finnas med i kortsiktsplanen är, enligt den indiska regeringen, bevakning över misstänkta och regelbunden patrullering på utsatta platser. I långtidsplanen bör å andra sidan innehålla förbättringar av platsernas grundinfrastruktur, kameraövervakning, bättre belysning med mera. Myndigheterna lovart också att de ansvariga för att utföra dessa förbättringar ska jagas med blåslampa så att arbetet utförs i rimlig tid. Under tiden den längre planen verkställs bör man också hålla fokus på mindre arbeten som kan vara effektiva för att förbättra situationen, som kan utarbetas och implementeras med minimala utgifter eller med tillgängliga resurser.

Indian Railways ska vidta förebyggande åtgärder

 1. Belysning ska säkerhetsställas på samtliga platser som kan tänkas vara sårbara. Platser som identifierats som extra problematiska för kvinnors säkerhet är vissa områden på järnvägsstationen, cirkulationsplatser, parkeringar, fotbroar, infartsvägar, ändarna av plattformarna, stationsgårdar, underhållsdepåer med mera.
 2. Övergivna strukturer på plattformar och bangårdar, övergivna arbetarbostäder och byggnader på isolerade platser som förblir obevakade bör rivas omedelbart i samråd med ingenjörsavdelningen. Fram till dess att de rivs bör de kontrolleras regelbundet som en del av den normala rutinen. Bevakning och patrullering av dessa områden är speciellt viktigt under nattetid eller period då närvaron av människor är minimal.
 3. Obehöriga ingångar och utgångar ska stängas.
 4. Stationsområden, bangårdar och liknande i närheten av stationen måste hållas rena från oönskad vegetation som kan användas för att dölja illasinnade saker. Vildväxande och otrimmad vegetation kan användas av våldsverkare för att begå brott.
 5. Väntrummen ska bemannas och personer som kommer med tåg på natten eller vid tillfällen då det rör sig ett minimum av passagerare på stationen bör tillåtas komma in i väntrummet. Vakter bör också cirkulera dessa väntrum.
 6. Personal som jobbar inom järnvägen ska säkerhetskontrollernas av polisen och ges identitetskort. Det gäller även omkringliggande tjänster som utförs på eller kring stationen. Ingen personal utan identitetskort får tillåtas i tåg och järnvägslokaler.
 7. Ingen obehörig personal får befinna sig på bangården och uppställningsplatser för tågvagnar. Det bör införas ett kontrollsystem
 8. Innan de tomma tågen flyttas för tvättanläggningarna bör det säkerställas att vagnarna har kontrollerats ordentligt av personal och att de är låsta. Trasiga och utdömda vagnsett ska hållas låsta och kontrolleras regelbundet. Efter tvätt och städ ska vagnarna åter kontrolleras att de är tomma och låsas.
 9. Ett grundligt säkerhetsarrangemang bör säkerhetsställas på bangårdar, depåer och liknande.
 10. Illegala ockupationer av oanvända byggnader, illegal konstruktion av bostäder, näringsverksamheter för temporärt eller långtidsbruk ska tas bort och en rättsprocess ska inledas. Illegala vägar in och ut från området ska stängas och åtal ska väckas mot personer som använder sådana vägar.
 11. Då Indian Railways tillhandahåller gratis Internet till passagerarna bör det säkerhetsställas att tjänsteleverantörerna ser till att porrsajter inte är tillgängliga via denna tjänst.
 12. Oönskade och obehöriga personer i järnvägens lokaler ska avvisas från platsen och åtal ska väckas. Tåg, plattformar och stationsbyggnader ska hållas fria från oönskade och ickesociala element, som de uttrycker sig. Frågan om det innebär slutet för de självständiga teförsäljarna, vagnssoparna, kakprånglarna, cirkustricksbarnen etc. som vi alla både älskar och hatar? Vem får inte fjärilar i magen av ”Chai, Chai, Garam Chai!”?
 13. Särskilda enheter ska kunna gripa och åtala personer som konsumerar alkohol på tågen eller järnvägsstationerna. Speciella åtgärder ska tas motpersonal som brukar alkohol inom området.
 14. Brott som sker mot kvinnor ska följas upp tills det når sin slutsats och dom.

Sensitisering av personalen på den indiska järnvägen

Den indiska järnvägsmyndigheten fortsätter sedan med att prata om sensitisering. Sensitisering kan utföras genom att kommunicera mångfaldsmål och göra mångfald till en kärnpelare i medarbetarstrategin. Fokusområden på Sensitisering kan täcka in alla nivåer i organisationen, använda verkliga exempel i utbildningar, hantera fördomar och uppfattningar samt att skapa rätt miljö. Några exempel på vad den indiska järnvägen vill här:

 1. Personal som bedriver kontroll av rullande materiel, väskbärare, månglare och försäljare bör uppmuntras att rapportera händelser utan att fastna hos polis eller stationsföreståndare en längre tid. Ofta kan det ta många timmar eller dagar om man rapporterar brott och den som anmäler sig som vittne kan ofta känna sig hotad av polisen. För personer vars ekonomi är totalt beroende av en kontinuerlig försäljning kan detta vara skillnaden om de anmäler eller inte. Hjälp från icke-statliga organisationer kan också fås för detta ändamål.
 2. Det har noterats att män som sexuellt trakasserar kvinnor med visslingar, kommentarer, oönskade blickar eller liknande ofta leder till än värre brott om man inte tar krafttag redan i ett tidigt skede. Järnvägens tjänstemän ska omedelbart ta krafttag mot sådana anmälningar så att situationen inte eskalerar till än värre brott så som fysisk kontakt och våldtäkter. Dessutom ska alla typer av brott mot kvinnor få prioritet.
 3. Regelbundna genomgångar och informationsträffar med personal inom järnvägen ska säkerhetsställas av chefer och skiftansvariga.
 4. Alla järnvägszoner ska göra passagerare medvetna om vikten av renlighet, respekt för kvinnor och barn samt bli informerade om de rättsstraffsliga följder som kan bli aktuella om man bryter mot dessa lagar och regler.
 5. Järnvägspersonalen inom alla avdelningar bör sensitiseras beträffande deras plikt gentemot kvinnor och barn genom mjuk kompetens och jämnlikhet i olika utbildningsinstitut. De bör utbildas för att identifiera kvinnor i nöd eller barn som behöver vård och skydd och ta korrekta åtgärder. Särskilda sensibiliseringsprogram bör ordnas i utbildningscenter där järnvägsanställda genomgår periodiska utbildningar.
 6. Sensibiliseringssessioner kan genomföras för att kvinnor ska komma fram och rapportera incidenter av dåligt beteende mot dem.

 Övervakning över identifierade problemområden

 1. Kameraövervakningssystem bör användas effektivt. Då och då ska granskning av de installerade kamerorna och det område som omfattas av dem göras. Det bör säkerställas att alla personer som besöker järnvägsplattformen och passagerarområdet fångas på kamerorna.
 2. Platser som anses vara riskabla för kvinnors säkerhet och som identifierats för sådant brott bör obligatoriskt omfattas av kameraövervakningen.
 3. De speciella kvinnovagnarna på de indiska tågen bör ha samma position på alla tåg så de automatiskt hamnar på samma perrongposition varje resa. Kameror kan då placeras speciellt för detta ändamål på plattformen så de får fulländad täckning.
 4. Videoflödet från kamerorna bör övervakas av tjänstemän regelbundet.
 5. Säkerhetspolis och underrättelsetjänster bör användas för att säkerhetsställa övervakningen över de områden som identifierats att vara möjliga för våldtäkt och andra avskyvärt brott relaterat till människor och då kanske framför allt kvinnor.
 6. Användning av den nationella databasen om sexuella överträdare (NDSO) kan göras för att hålla övervakning av gärningsmän som är bosatta i området kring stationen.

Särskilda åtgärder för att förebygga sexuella trakasserier och andra brott mot kvinnor på tåg

 1. Tågvärdarna ska informeras om stegen för att minimera risken för dessa avskyvärda brott i tågen. Speciell omtanke ska ske under nattetid.
 2. Toaletter är den vanligaste platsen där händelserna har rapporterats tidigare, det är därför viktigt att alla grupper av personer avvisas från utrymmet utanför toaletterna.
 3. Vakter och tekniker har sina tilldelade platser nära in- och utgångarna och kan därmed hjälpa till med bevakningen av dessa utsatta utrymmen. Tågvärdarna ska informera och utbilda dessa personer och se till att denna personal samt de som levererar mat på tågen ska rapportera misstänkta aktiviteter och om så krävs handla aktivt för att minska risken för brott.
 4. Speciell omvårdnad bör riktas mot kvinnliga passagerare som reser ensamma eller med små barn.
 5. Tågvärdar ska informeras om vikten om att vara artiga mot passagerare, särskilt kvinnliga sådana.
 6. Tågkaptenen bör uppmuntras att kontrollera id-kortet av samtliga personal som arbetar på tåget. Det gäller såväl Indian Railways egen personal som tillfällig personal. Personalen ska ha synlig identifikation och vara verifierade av polis.
 7. Kameror och andra nödåtgärdssystem så som nödknappar som installeras i nyare vagnar, ska kontrolleras regelbundet så att de är i full funktion.
 8. Kvinnovagnarna är ofta kopplade i slutet av tåget då det är nära till tågvakten. Tyvärr innebär det att vagnarna ofta stannar utanför stationsområdet där dålig belysning och säkerhet finns. Säkerhetspersonalen måste i dessa fall aktivt se till att passagerarna tar sig säkert till väl upplysta och mer folkrika områden.
 9. Tågvärdar och vakter ska vara särskilt aktsamma i samband med ankomst och utresa från stationerna. När tåget färdas långsamt är det enklare för brottslingar att hoppa på eller av tågen. Personer som hoppar på eller av tåg ska gripas och förhöras om detta.

Information till passagerarna

 1. Även om alla biljetter har hjälpnummer tryckta på baksidan av biljetterna bör dessa nummer också finnas tillgängliga på andra platser i mycket stor utsträckning.
 2. Passagerarna ska göras medvetna om ”Pan India Emergency Response System” och andra viktiga forum- och samtalsanläggningar som är tillgängliga för rapportering av brott och då särskilt brott mot kvinnor.
 3. Alla passagerare ska göras medvetna om ”One Stop Center (OSC)” som är utformat för att tillhandahålla integrerade tjänster såsom medicinsk hjälp, polishjälp, juridisk rådgivning / domstolsbehandling, psykologisk- och social rådgivning och tillfälligt skydd till kvinnor som drabbas av våld – allt under ett och samma tak.
 4. Annonser som utbildar passagerarna ska publiceras i olika tryckta medier, elektroniska medier och på sociala plattformar. 

De indiska järnvägsmyndigheterna vill också klargöra att detta enbart är de rekommenderade instruktionerna och att olika fältenheter också kan implementera andra mekanismer för att säkerhetsställa kvinnors säkerhet beroende på lokala förhållanden. 

Läs mer