Nationell strategi för hållbar turism

New Delhi, Indien - I ett viktigt steg för att främja hållbar turism har ministeriet för turism i samarbete med United Environment Program (UNEP) och Responsible Tourism Society of India (RTSOI) organiserat ett nationellt möte om utvecklingen av hållbara och ansvarsfulla turistdestinationer i New Delhi. Vid mötet presenterade ministeriet för turism den nationella strategin för hållbar turism och lanserade kampanjen för ansvarsfulla resenärer.

Nationell indisk strategi för hållbar turism

Den nationella strategin för hållbar turism syftar till att lägga en stark grund för utvecklingen av hållbar turism i Indien. Strategin identifierar flera viktiga områden, såsom främjande av miljömässig hållbarhet, skydd av biologisk mångfald, ekonomisk hållbarhet, socio-kulturell hållbarhet, införande av ett certifieringssystem för hållbar turism samt fokus på information, utbildning och kapacitetsuppbyggnad.

Utmaningar kan leda till bättre miljö

I sitt tal under mötet betonade turismsekreteraren, Arvind Singh, den viktiga kopplingen mellan turism och miljö. Han framhöll att miljöresurser utgör grundläggande beståndsdelar i turismupplevelser, samtidigt som turismen kan ha både negativa och positiva effekter på miljön och det lokala samhället. Sekreteraren poängterade även behovet av motståndskraft, hållbarhet och samarbete inom turismsektorn, särskilt med tanke på utmaningarna som COVID-19-pandemin har medfört.

För att minska miljöpåverkan från turismen betonade Arvind Singh vikten av att övergå till renare bränslen och förnybar energi. Han nämnde att Indien har åtagit sig att öka kapaciteten för icke-fossila energikällor till 500 GW och att möta 50% av landets energibehov genom förnybar energi före 2030. Han uppmanade också delstaternas turismpolitik att integrera hållbarhetsprinciper och anpassa sig till de hållbara utvecklingsmålen.

Swadesh Darshan Scheme 2.0

Sekreteraren betonade även ministeriets insatser för att främja hållbar turism genom initiativ som Swadesh Darshan Scheme. Genom detta program har 76 projekt godkänts för att förbättra turistupplevelsen. Baserat på erfarenheterna från Swadesh Darshan Scheme har nu Swadesh Darshan 2.0 introducerats med målet att heltäckande utveckla hållbara och ansvarsfulla turistdestinationer. Det reviderade programmet prioriterar hållbar turism, inklusive miljömässig, socio-kulturell och ekonomisk hållbarhet.

Experter och deltagare från alla områden

Det nationella mötet hade deltagare från olika områden inom hållbar turism och ansvarsfullt resande, samt representanter från delstatsregeringar, centrala ministerier och olika organisationer inom turism- och besöksnäringen. Dessa experter delade med sig av sin kunskap under olika sessioner för att främja kunskapsutbyte och samarbete.

Ed för hållbart resande

Arvind Singh framförde en ed till deltagarna på mötet och uppmanade dem att bli ansvarsfulla resenärer och förespråkare för hållbar turism. Edens syfte är att uppmuntra individer att göra medvetna val som främjar en hållbar utveckling av turismen i Indien.