Hur styrs Indien och vem bestämmer egentligen?

Indiens Statsskick

Indien är en form av en demokratisk och parlamentarisk förbundsrepublik. Det innebär att man är ett land med demokratiskt valt styre med president och ett antal delstater och territorier med visst självbestämmande. I Indien har det centrala styret i Delhi den större delen av makten medan vissa frågor och ämnen behandlas ute i delstaterna.

Indiens President


Presidentpalatset i New Delhi
Presidentpalatset i New Delhi, Foto: Mats Larsson

Indien har en folkvald president som väljs genom ett elektorskollegium. Indiens elektorskollegium består av ett antal olika representanter ute i de olika delstaterna. Hur många elektorröster varje delstat har baseras på folkmängden i delstaten.

Presidenten i Indien är statschef men precis som Sveriges kung har presidenten ingen större makt.

Den 19 juli 2007 valdes Pratibha Patil till president och Indien fick därmed sin första kvinnliga president. År 2017 valdes Ram Nath Kovind in som president. Ram Nath Kovind var tidigare guvernör i Bihar.

Det indiska parlamentet

Parlamentet består av två kammare eller hus. Den övre kammaren och den undre kammaren. Den övre kammaren heter House of the states (Rajya Sabha) och har 245 ledamöter som byts ut var sjätte år, en tredjedel i taget vart annat år. Raya Sabha är delstaternas röst i Indien och alla platser utom 12 vals också av de olika folkvalda delstatsregeringarna. De sista 12 platserna är representerade av partilösa ledamöter som väljs in av landets president.

Den undre kammaren, Lok Sabha eller folkets kammare (ungefär som Sveriges riksdag) väljs in genom majoritetsval över hela landet. Det vinnande partiet utser premiärminister och bildar regering, ofta i koalition med andra partier om man inte får egen majoritet. Av kammarens maximalt 552 platser väljs 530 platser in från delstaterna, 20 platser från unionsterritorierna och de två sista väljs ut av presidenten från före detta indiska medborgare som är bosatta utomlands. Idag har Lok Sabha 543 ledamöter.

Valperioden för Lok Sabha är fem år men omval kan utlysas innan den perioden är till ända.

Nästan alla politiska beslut, utom budgetfrågor, röstas igenom båda kamrarna. Om den övre och undre kammaren kommer fram till olika resultat genomförs en gemensam omröstning. I budgetfrågor är det alltid folkets kammare, Lok Sabha, som avgör det slutgiltiga resultatet om kamrarna kommer fram till olika resultat.

Presidenten är statschef men den exekutiva makten ligger hos premiärministern som är chef över ministerrådet, som i sin tur är ansvarig inför folkets kammare, Lok Sabha. Indiens premiärminister heter idag Narendra Modi och tillhör partiet BJP.

Delstatsstyre i Indien

Medan parlamentet i Delhi fattar beslut om många viktiga frågor behandlas vissa frågor ute i de olika delstaterna. Vilka frågor som behandlas ute i delstaterna varierar och det centrala styret kan när som helst ta över kontrollen över detta om de anser att delstaten saknar kompetens eller inte kan klara av att hantera frågan på ett bra sätt. Fler och fler områden läggs dock över på delstatsregeringarna som får en allt större makt. Centralregeringen kan även temporärt ta bort makten från en delstat helt och införa presidentstyre om så skulle behövas.

Indiens områden, distrikt, kommuner och byar

Varje delstat är sedan indelade i olika divisioner (områden) som i sin del är uppdelade i olika distrikt. Distrikten är oftast styrda från en distriktshuvudstad.  Det är de olika divisionerna som väljer in representanter till delstatsregeringen. Utöver distrikten som är uppdelade i storkommun, kommun och landsort finns något som kallas tehsil, taluka, block eller mandals (beroende på delstat) vars organ heter Panchayat samiti. Detta är en eller en grupp av mindre byar som har ett visst självbestämmande i frågor som rör byskola och sjukhus, vatten, vägar och liknande. Utöver detta finns det ännu en lägre nivå, den riktiga gräsrotsnivån, som heter Gram panchayat och är en folkvald liten grupp människor från en by där mindre beslut samt övervakning av byns funktioner och liknande sker.

Indiens styre - Politisk indelning av Indien