Indiens vicepresident efterlyser folkrörelse för vattenbevarande

Indiens vice president, M Venkaiah Naidu, uppmanade idag till en ”Jan Andolan” (folkets massrörelse) om vattenskydd och betonade vikten av människors deltagande för att göra det till en framgång. Indien är ett stort land och ingenting skulle lyckas utan folks deltagande, tillade han. Det är dags för en livsstilsförändring för att bevara varje droppe vatten. Läs mer!

Från en pressrelease från Indiens regering

Dricksvattnet kan bli en knapp resurs om vi inte går på krigsstigen mot slöseri

Vicepresidenten varnade att det finns en risk att dricksvattnet kan bli en knapp resurs i framtiden såvida inte slöseriet med vatten minskar och vattenbesparingen tas upp på allvar. Venkaiah betonade att det viktigaste budskapet som måste tas till människor upprepade gånger är att vatten är en begränsad resurs och inte något obegränsat.

Han påpekade att endast 3% av det tillgängliga vattnet på jorden utgörs av sötvatten och att endast 0,5% av det var tillgängligt för att dricka. ”Det är varje medborgares ansvar att spara vatten och använda det på ett klokt sätt. Timmens behov är att ändra våra livsstilar och göra vattenskydd till ett sätt att leva ”, tillade vicepresidenten.

När han beskrev vatten som en knapp naturresurs, sa han att budskapet för dess bevarande måste tas långt och till alla hörn av landet. Han sa att varje droppe vatten måste sparas och sa "det är möjligt om alla förstår mänsklighetens utmaning".

Den indiska vicepresidenten uppger i pressmeddelandet att Indiens nuvarande vattenbehov uppskattas till cirka 1100 miljarder kubikmeter per år och att det beräknas beröra 1447 miljarder kubikmeter per år från 2050. Med en stigande befolkning, urbanisering, industrialisering och växande jordbruksaktiviteter skulle vattenbehovet fortsätta att öka ännu mer.

Minskad vattenförbrukning, minskad användning av elektricitet i Indien

Med en minskad vattenförbrukning kan också de vattenpumpar som används för att punpa ut vatten till befolkningen minska sin belastning på elnätet, vilket också kan minska landets luftföroreningar då en stor del av elektriciteten kommer från koleldade kraftverk.

Kontinuerliga massmediekampanjer

Venkaiah Naidu efterlyste en kontinuerlig massmediekampanj för att göra människor medvetna om den avgörande betydelsen av att bevara vatten och menade att skolor, högskolor, universitet, samhällen, icke-statliga organisationer och lokala organ måste bli aktiva partners i denna strävan.

Jal Shakti

Den nuvarande indiska vattenpolitiken kallas för Jal Shakti och har som mål att minska utsläpp och att förbättra landets vattenkvalitet i sjöar, vattendrag och hav. Vicepresidenten uttryckte sin lycka över att den nationella vattenpolitiken ses över för att skapa en robust politisk ram för effektiv vattenförvaltning i landet, och vice ordföranden sa att vattenförvaltningen har placerats i framkant av landets utvecklingsagenda sedan 2014 och hänvisade till olika projekt. , inklusive Namami Gange-programmet vars mål är att förbättra vattenkvalitén i Ganges.

Han sa att Jal Shakti Abhiyan syftar till att göra vattenskydd till en folkrörelse, ”Jan Andolan”, genom skapande av tillgångar och omfattande kommunikation.

Planen för Indiens vattenbevarande

Vicepresidenten hade en hel del lovord at dela ut under sitt tal till nationen och nämnde bland annat Tamil Nadu, Maharashtra och Rajasthan som vunnit första, andra respektive tredje pris för effektiv vattenförvaltning i landet. 

Shri Naidu berömde det goda arbetet som gjorts av distriktsförvaltningarna och panchayaterna (läs mer om Indiens politiska struktur i länken nedan) och sa att det visade de lokala myndigheternas växande känslighet gentemot bevarande och bevarande av naturresurser. "Det är min fasta övertygelse att decentraliserad planering spelar en viktig roll i planering, genomförande och förvaltning av naturresurser", tillade han.

Vice presidenten föreslog också för de kommunala myndigheterna och andra lokala organ att göra regnvattensinsamling (så kallad Rain Water Harvesting) obligatorisk för varje ny byggnad som byggs i landet.

Han krävde främjande av vattendragsutveckling, dropp- och sprinklersystem för effektiv vattenanvändning. ”Minska, återanvända och återvinna måste vara ledordet om vi måste överlämna en hållbar och livlig planet till framtida generationer ”.

Läs mer

Indiens styre

https://pib.gov.in/